SVATBY A EVENTY NA KLÍČ & KVĚTINOVÁ ARANŽMÁ A DISTRIBUCE KVĚTIN

 • Konzultace zdarma

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky služeb poskytovaných společností Bloom event s.r.o.

IČO: 091 67 889
se sídlem Jarov č.ev. 345, 252 46 Dolní Břežany
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331997
nabízených na internetových stránkách www.bloomevent.cz a sociálních sítích Facebook a Instagram

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnosti Bloom event s.r.o., IČO: 091 67 889, se sídlem Jarov č.ev. 345, 252 46 Dolní Břežany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331997 (dále jen „agentura nebo prodávající“), se zaměřuje zejména na zajištění a koordinaci svateb, pořádání eventů a teambuildingů, a podobných akcí (dále jen „akce“) včetně případného dodání objednaného zboží, a/nebo souvisejících služeb a/nebo nájem konkrétních věcí pro danou akci.
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Bloom event s.r.o., IČO: 091 67 889, se sídlem Jarov č.ev. 345, 252 46 Dolní Břežany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331997, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, a/nebo smlouvy o poskytnutí služeb a/nebo nájemní smlouvy (dále společně jen „smlouva“) uzavírané mezi agenturou jakožto prodávajícím, a/nebo poskytovatelem a/nebo pronajímatelem na straně jedné a jinou fyzickou osobou či fyzickými osobami, které budou zavázány společně a nerozdílně (dále jen „klient nebo kupující“) jakožto kupujícím, a/nebo objednatelem a/nebo nájemcem na straně druhé, prostřednictvím internetových stránek agentury www.bloomevent.cz a sociálních sítích Facebook a Instagram (dále společně jen „webová stránka“).
 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu si koupit nabízené zboží, a/nebo nechat poskytnout služby a/nebo pronajmout si věci, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při koupi a/nebo objednávání služeb, a/nebo nájmu věcí v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 6. Znění obchodních podmínek může agentura měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží, a/nebo služeb a/nebo věcí k nájmu umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a slouží jen k vypracování návrhu konečné objednávky ze strany agentury pro klienta, a agentura tak není povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží, a/nebo služeb a/nebo věcí k nájmu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webová stránka obsahuje také informace o způsobu výpočtu nákladů spojených s dodáním zboží a služeb, a/nebo dopravy věcí k nájmu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno, služby poskytovány a/nebo věci dávány do nájmu v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží, a/nebo služeb a/nebo nájmu konkrétních věcí vyplní klient poptávkový formulář na webových stránkách. Poptávkový formulář obsahuje zejména:
 • identifikační údaje klienta,
 • konkrétní termín akce, respektive termíny, ve kterých má klient zájem na dodání zboží, a/nebo služeb a/nebo věcí k nájmu pro danou akci,
 • předpokládané místo konání akce, 
 • objednávané zboží (poptávané zboží „vloží“ klient do elektronického nákupního košíku na webových stránkách),
 • objednávané služby (poptávané služby „vloží“ klient do elektronického nákupního košíku na webových stránkách),
 • objednávaných věcech, které má klient zájem si vzít do nájmu pro danou akci  (poptávané věci „vloží“ elektronického nákupního košíku na webových stránkách),
 • klientem zvoleném způsobu doručení zboží, a/nebo služeb a/nebo věcí k nájmu,

(dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Před odesláním objednávky je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle klient agentuře kliknutím na tlačítko „Nezávazná poptávka“. Údaje uvedené v objednávce jsou agenturou považovány za správné. 
 2. Po obdržení objednávky agentura klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa klienta“), potvrdí přijetí objednávky a předpokládaný termín zaslání nabídky zpracované dle objednávky.
 3. Webová stránka obsahuje informace o zboží, službách a věcech k nájmu, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivého zboží, úplat za služby a výši nájemného. Konečná cena zboží, a/nebo úplat za služby a/nebo výše nájemného včetně nákladů na dopravu bude agenturou klientovi sděleny v konečné nabídce vypracované ze strany agentury na základě objednávky klienta (dále jen „nabídka“). 
 4. Agentura není plátcem daně z přidané hodnoty, a proto k ceně zboží, služeb a výši nájemného v nabídce není připočítávána daň z přidané hodnoty. Tímto ustanovením není omezena možnost agentury uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Agentura není povinna uzavřít smlouvu s každým klientem, který učiní objednávku, zejména v případech, kdy klientem poptávané zboží, a/nebo služby a/nebo věci k nájmu nebude agentura schopna zajistit v klientem konkrétním termínu dané akce z důvodu kolize s jinými akcemi zajišťovanými agenturou pro třetí osoby.
 6. Pro závazné objednání zboží, a/nebo služeb a/nebo nájmu konkrétních věcí klient potvrdí nabídku doručenou mu agenturou, a to nejpozději do data platnosti této nabídky, přičemž smluvní vztah mezi agenturou a klientem vzniká až po přijetí nabídky (akceptace) a zároveň po zaplacením zálohy klientem agentuře, a to ve výši a dle platebních údajů uvedených v nabídce. Pokud ze strany klienta nedojde k přijetí nabídky a/nebo k zaplacením zálohy v uvedené v nabídce, objednávka klienta i příslušná nabídka agentury se od počátku ruší.
 7. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží, a/nebo úplatu za služby, a/nebo nájemné za věcí k nájmu a případné náklady spojené s jejich dodáním smlouvy (dále společně jen „cena“) může klient uhradit agentuře bezhotovostně na její účet 2101823259 / 2010 vedený u Fio banka  s platebními údaji uvedenými v nabídce.
 2. Společně s cenou je klient povinen zaplatit agentuře také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Případné slevy z ceny poskytnuté agenturou klientovi nelze vzájemně kombinovat.
 4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví agentura ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy klientovi daňový doklad – fakturu. Agentura není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví agentura klientovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.

 

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání klienta nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může klient využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je uveden v čl. 11.4 obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může klient zasílat mimo jiné na adresu sídla agentury či na adresu elektronické pošty agentury info@bloomevent.cz.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být klientem agentuře vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 4. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 9. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 10. Ustanovení uvedená v čl. 6.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 11. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
 12. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese sídla prodávajícího či elektronickou poštou na adrese XXX.
 13. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 14. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 15. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 16. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@bloomevent.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

IX. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

X. DORUČOVÁNÍ

 1. Klientovi může být doručováno na elektronickou adresu klienta.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Vzorový formulář pro odstoupení: XXX.
 5. Kontaktní údaje agentury : Jarov 345, Dolní Břežany 252 46, Česká republika, adresa elektronické pošty info@bloomevent.cz.

 

V Praze dne 14.11.2021

 

Jsme tu pro Vás

Domluvme si konzultaci zdarma

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Těšíme se na vás v našem svatebním studiu

Je snadné nás najít na mapě a dostat se k nám veřejnou dopravou nebo autem.

Svatební studio Praha

Svatební a eventové studio
Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

Pracovní doba:

Dle domluvy

Kontaktujte nás:

Telefon: +420 734 438 110
E-mail: info@bloomevent.cz

Konzultace i plánování


Poptejte nás